1. kolo přijímacího řízení

Ředitelka Odborného učiliště a praktické školy Brno, příspěvkové organizace, Lomená 530/44, 617 00 Brno vyhlašuje
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Obor vzdělání

Informace o přijímacím řízení
Počet přijímaných žáků

Název oboru vzdělání

Kód KKOV

Způsob ukončení studia

Délka

Forma studia

Strojírenské práce
(Automontážní práce)

23-51-E/01

výuční list

3

denní

Bez přijímací zkoušky
29 žáků

Potravinářská výroba
(Cukrářské práce

29-51-E/01

Výuční list

3

denní

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC
14 žáků

Knihařské práce

34-57-E/01

výuční list

3

denní

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC
7 žáků

Stravovací a ubytovací služby
(Kuchařské práce
)

65-51-E/01

výuční list

3

denní

Bez přijímací zkoušky
43 žáků

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01

vyuční list

3

denní

Bez přijímací zkoušky
14 žáků

Pečovatelské služby

75-41-E/01

výuční list

3

denní

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC
14 žáků

Potravinářské práce
(Pekařské práce)

29-51-E/02

výuční list

2

denní

Bez přijímací zkoušky
44 žáků

Truhlářská a čalounická výroba

33-56-E/01

výuční list

3

denní

Bez přijímací zkoušky
14 žáků

Zednické práce

36-67-E/01

výuční list

3

denní

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC
14 žáků

Praktická škola -  dvouletá

78-62-C/02

vysvědčení

2

denní

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC
6 žáků

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přihlášky do 1. kola se podávají do 1.března 2022 osobně nebo poštou. 

POZOR! Na přihlášce musí být potvrzení od LÉKAŘE!!!

 

K přijímacímu řízení je vhodné doložit:

 1. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělávání.
 2. Doporučení (PPP, SPC) žáka k zařazení do školy (třídy) samostatně zřízené pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ - "E" obory

 1.  Ukončení povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky, zdravotní způsobilost a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání.
 2.  O přijetí ke vzdělávání rozhodne ředitel školy na základě celkového počtu bodů získaných uchazečem za výsledky z předchozího vzdělávání a za další skutečnosti do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.
 3.  Počet bodů získaných za výsledky v předchozím vzdělávání: počet bodů za průměr průměrných prospěchů vypočítaný na dvě desetinná místa dosažený v I. pololetí a II. pololetí předposledního ročníku a v I. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.
 4.  Počet bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (za klasifikaci v předmětu, v chování za I. a II. pololetí a za I. pololetí posledního postupného ročníku, ve kterém žák dokončuje povinnou školní docházku).
 5.  Organizace přijímacího řízení: Přijímací řízení se nekoná.

 

Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44 617 00 Brno nabízí pro příští školní rok  2leté a 3leté učební obory. Všechny učební obory jsou zakončeny po vykonání závěrečné zkoušky VÝUČNÍM LISTEM.

Naši absolventi získávají střední vzdělání s výučním listem a mají na trhu práce stejné předpoklady jako žáci SOU. S výučním listem mohou pracovat jak u organizací, tak i na vlastní živnostenský list.

Kritéria pro přijetí: 

Forma vzdělávání: denní

přijímací zkoušky žáci nekonají:

23-51-E/01 Strojírenské práce- automontážní práce

29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce

29-51-E/02 Potravinářské práce

74-41-E/01 Pečovatelské služby

33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba

36-67-E/01 Zednické práce

34-57-E/01 Knihařské práce

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

a

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Bodové hodnocení

- v termínu přijímacího řízení bylo předloženo „Doporučení“ ze školského poradenského pracoviště (PPP, SPC) pro zařazení do třídy samostatně zřízené pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami ………………………..50 bodů.

Známka z chování z posledních dvou let školní docházky:

Vždy   1 ………………………............ ..............20 bodů
Někdy 2…………………….………….................0 bodů
Někdy 3…………………….............. .....  mínus10 bodů

 Typ školy a prospěch 

ZŠ  9. tř. – průměrný  prospěch do 2,0 ……………………………  20 bodů
ZŠ  9. tř. – průměrný prospěch do 2,5 …………………………….. 15 bodů
ZŠ  9. tř. – průměrný prospěch do 3,0 …………………………….. 10 bodů
ZŠ  9. tř. – průměrný prospěch nad 3,0 ……………………………  5  bodů

ZŠ  7. a 8. tř. …….…………… ………………..……..………   ......5  bodů

Při rovnosti bodů budou zvýhodněni žáci, s dodaným “Doporučením k zařazení žáka do třídy samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“.

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než lze, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Jak postupovat, chci-li studovat na Odborném učilišti a praktické škole na Lomené?

 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole forma vzdělávání - denní.
 2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke vzděláváním daném oboru.
 3. Od základní školy si nechám potvrdit známky za poslední dva ročníky základní školy. Pokud nejsem žákem základní školy, musím k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých jsem plnil povinnou školní docházku. Případně přinesu s přihláškou originály vysvědčení, které si škola okopíruje a originály mi vrátí. Pokud je na vysvědčení místo známek slovní hodnocení, musí se toto hodnocení převést na známky.
 4. OZP (ZPS):

Pokud jsem osoba se zdravotním postižením, škrtnu na přihlášce ne.

 1. Doporučení ke vzdělávání ve třídě samostatně zřízené pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Doložím k přihlášce doporučení ze speciálně pedagogického centra (SPC), případně pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

Doporučení mi vydá to SPC, PPP v jehož evidenci jsem veden. Objednat se musím co nejdříve, lhůty pro objednání jsou většinou dlouhé. Do SPC si vezmu s sebou lékařské zprávy o svém zdravotním stavu a ostatní podklady, aby poradenský pracovník mohl posoudit moje vzdělávací potřeby.

 1. Přihlášku se všemi dalšími přílohami donesu (pošlu) do školy.
 2. Zápisový lístek vydává základní škola, kterou navštěvuji, pokud nejsem žákem ZŠ, požádám o vydání zápisového lístku krajský úřad podle místa trvalého bydliště.

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech:

 

728 266 071 speciální pedagog: Mgr. Jitka Sedláčková

545 128 734 studijní oddělení: Jitka Opletalová 

731 181 640 zástupkyně ředitelky: Mgr. Eva Lebedová 

Odevzdání zápisového lístku

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud uchazeč není v příslušném školním roce žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek krajský úřad podle trvalého bydliště uchazeče. Uchazečům mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce. Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu. Formulář Plné moci je ke stažení na webových stránkách odboru školství Krajského úřadu.

Uchazeč může o zápisový lístek požádat osobně nebo zaslat písemnou žádost o jeho vydání poštou. Formulář písemné žádosti je ke stažení na webových stránkách odboru školství Krajského úřadu.

Zápisové lístky pro uchazeče s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji jsou:

vydávány v pracovní dny:

pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod.

pátek od 8:00 do 14:00 hod.

Odpovědní pracovníci odboru školství: Mgr. Ilona Javorská, PhDr. Lea Hanáková,

Mgr. Radek Pavlů, Mgr. Kateřina Pernicová

tel. č.: 541 651 111

sídlo: budova Cejl 73, Brno

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Musíte předložit:

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě na odboru školství Krajského úřadu bude žádost vyplněna na místě.

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:

Krajský úřad JMK

odbor školství

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 BRNO

Kontakty na některá Speciálně pedagogická centra a Pedagogicko psychologické poradny:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

   

Lomená 44, Brno 613 00, tel: 545 233 379, 545 233 380, 725 520 038 e-mail::lomena@pppbrno.cz

   

Zachova1, Brno 602 00, tel: 543 245 914-6, e-mail: zachova@pppbrno.cz

   

Kohoutova 4, Brno 613 00, tel: 545 233 379, 545 233 380, e-mail: kohoutova@pppbrno.cz

SPC pro žáky s tělesným postižením

   

Rašelinová 9/11, Brno 628 00, tel: 544 211 547, 544 210 531, e-mail: cpinova@integra.cz

   

Kociánka 6, Brno 612 00, tel: 515 504 373, e-mail: avea@centrum.cz

SPC pro žáky se zrakovým postižením

   

Kamenomlýnská 2, Brno, 602 00, tel: 543 321 303, e-mail: spc@sss-ou.cz

SPC pro žáky se souběžným postižením vadami

   

Žižkova 27, Blansko 678 01, tel: 516 411 868, e-mail: spc@blansko.net

SPC pro žáky s vadami řeči

   

Veslařská 234, Brno 637 00, tel: 543 245 245, e-mail: vr-veslarska@iol.cz

SPC pro žáky s vadami sluchu

   

Novoměstská 21, Brno 621 00, tel: 541 226 090, e-mail: spc@zsspbrno.cz

   

Školní 3208, Kyjov 697 01, tel: 518 612 054, e-mail: info@mszskyjov.cz

SPC pro žáky s mentálním postižením

   

Husovická 14, Brno 614 00, tel: 545 241 414, e-mail: spc.sekaninova@seznam.cz

   

Ibsenova1, Brno 638 00, tel: 548 522 898

   

Husova 574, Kyjov 697 01, tel: 518 612 803, e-mail: spc.kyjov@tiscali.cz

SPC pro žáky s autismem a poruchami autistického spektra

   

Štolcova16, Brno 618 00, tel: 548 424 061