Organizace přijím. řízení 2018

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 bylo ukončeno.

 

 

Ředitel Odborného učiliště a praktické školy Brno, příspěvkové organizace, Lomená 530/44    617 00 Brno vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělání

Informace o přijímacím řízení

Počet přijímaných žáků

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno neprodleně po přijímacím pohovoru

název oboru vzdělání

kód KKOV

způsob ukončení studia

délka

forma

Strojírenské práce

(Automontážní práce)

23-51-E/01

výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC  10 žáků

Strojírenské práce

(Automontážní a strojírenské práce )

23-51-E/01

výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky  - 11 žáků

Potravinářská výroba

(Cukrářské práce)

29-51-E/01

Výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC     - 4 žáci

 Knihařské práce

34-57-E/01

výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC   - 4 žáci

 Stravovací a ubytovací služby

(Kuchařské práce)

65-51-E/01

výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC    - 6 žáků

 Stravovací a ubytovací služby

(Kuchařské práce a obsluha ve stravovacích zařízeních)

65-51-E/01

výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky,  - 7 žáků

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01

výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC     - 10 žáků

Pečovatelské služby

75-41-E/01

výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC    - 9 žáků

Potravinářské práce

(Pekařské práce)

29-51-E/02

výuční list

2

DE

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC    - 16 žáků

Potravinářské práce

(Pečivárenské a cukrovinkářské práce)

29-51-E/02

výuční list

2

DE

Bez přijímací zkoušky  - 16 žáků

Truhlářská a čalounická výroba

33-56-E/01

výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC    - 5 žáků

Zednické práce

36-67-E/01

výuční list

3

DE

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC   - 12 žáků.

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

 

2

 

Bez přijímací zkoušky, doporučení z PPP, SPC  - 2 žáci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 

Pozn.: Forma DE – denní forma studia

POZOR! Na přihlášce musí být potvrzení od LÉKAŘE!!!

Přijímací řízení: 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ - "E" obory

  1. Ukončení povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky, zdravotní způsobilost a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání
  2. O přijetí ke vzdělávání rozhodne ředitel školy na základě celkového počtu bodů získaných uchazečem za výsledky z předchozího vzdělávání a za další skutečnosti do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání
  3. Počet bodů získaných za výsledky v předchozím vzdělávání: počet bodů za průměr průměrných prospěchů vypočítaný na dvě desetinná místa dosažený v I. pololetí a II. pololetí předposledního ročníku a v I. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky
  4. Počet bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (za klasifikaci v předmětu, v chování za I. a II. pololetí a za I. pololetí posledního postupného ročníku, ve kterém žák dokončuje povinnou školní docházku)
  5. Organizace přijímacího řízení:

Přijímací zkouška se nekoná.

 

Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44     617 00 Brno nabízí pro příští školní rok  2-leté a 3-leté učební obory pro žáky základních škol praktických a základních škol. Všechny učební obory jsou zakončeny po vykonání  závěrečné zkoušky   VÝUČNÍM LISTEM.

Naši absolventi získávají střední vzdělání s výučním listem a mají na trhu práce stejné předpoklady jako žáci SOU. S výučním listem mohou pracovat jak u organizací, tak i na vlastní živnostenský list.

Kritéria pro přijetí  do tříd samostatně zřízených pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Forma vzdělávání: denní

přijímací zkoušky žáci nekonají

23-51-E/01 Strojírenské práce- automontážní práce

29-51-E Potravinářská výroba – cukrářské práce

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

74-41-E/01 Pečovatelské služby

33-56-E-/01 Truhlářská a čalounická výroba

36-67-E/01 Zednické práce

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

34-57-E/01 Knihařské práce

Podmínky pro přijetí:

  1. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělávání
  2. Doporučení (PPP, SPC) žáka k zařazení do školy (třídy) samostatně zřízené pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Bodové hodnocení

-          v termínu přijímacího řízení bylo předloženo „Doporučení“ ze školského poradenského pracoviště (PPP, SPC) pro zařazení do třídy samostatně zřízené pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami  …………………………………………………..…………………………50 bodů

Známka z chování z posledních dvou let školní docházky:

Vždy   1 ………………………............ 20 bodů
Někdy 2…………………….……………….0 bodů
Někdy 3…………………….... MINUS 10 bodů

 Typ školy a prospěch 

ZŠ praktická 9. tř. – průměrný  prospěch do 2,0 ……………………………  20 bodů
ZŠ praktická 9. tř. – průměrný prospěch do 2,5 …………………………….. 15 bodů
ZŠ praktická 9. tř. – průměrný prospěch do 3,0 …………………………….. 10 bodů
ZŠ praktická 9. tř. – průměrný prospěch nad 3,0 ……………………………   5 bodů

ZŠ praktická7. a8. tř. …….…………… ………………..……………….……………..   5 bodů

Pomocná kritéria:

 Posouzení dodaného hodnocení školy, kterou žák absolvoval, z hlediska prosperity

- velmi dobré předpoklady …………………………………........................  10 bodů
- průměrné předpoklady ……………………………………........................   5 bodů                                               - velmi sporné předpoklady ………………………………… ......................  0 bodů


Při rovnosti bodů budou zvýhodněni žáci (případně v pořadí ZŠ praktická, ZŠ), s dodaným “Doporučením k zařazení žáka do třídy samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“.

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než lze, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

 

Kritéria přijetí pro žáky, kteří nemají doporučení z PPP a SPC

Forma vzdělávání: denní

Přijímací zkoušky žáci nekonají

23-51-E/01 Strojírenské práce – Automontážní a strojírenské práce

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce a obsluha ve stravovacích zařízeních

29-51-E/02 Potravinářské práce – pečivářské a cukrovinkářské práce

Bodové hodnocení:

Známka z chování z posledních dvou let školní docházky

Vždy 1 ……………………20 bodů

Někdy 2……………………0 bodů

Někdy 3………………..MÍNUS 10 bodů

 

ZŠ 9. tř. průměrný prospěch do 2,00       20 bodů

ZŠ 9 tř. průměrný prospěch do 2,5          15 bodů

ZŠ 9 tř. průměrný prospěch do 3,00       10 bodů

ZŠ 9 tř. průměrný prospěch nad 3,00      5 bodů

ZŠ 7,8 tř. průměrný prospěch do 2,5       5 bodů

Pomocná kritéria:

Posouzení dodaného hodnocení školy, kterou žák absolvoval z hlediska prosperity

velmi dobré předpoklady                     10 bodů

průměrné předpoklady                          5 bodů

velmi sporné předpoklady                     0 bodů

 

Jak postupovat, chci-li studovat na Odborném učilišti a praktické škole na Lomené?

1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole Forma vzdělávání - denní

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke vzděláváním daném oboru.

3. Od základní školy si nechám potvrdit známky za poslední dva ročníky základní školy. Pokud nejsem žákem základní školy, musím k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých jsem plnil povinnou školní docházku. Případně přinesu s přihláškou originály vysvědčení, které si škola okopíruje a originály mi vrátí. Pokud je na vysvědčení místo známek slovní hodnocení, musí se toto hodnocení převést na známky.

Převedení provede základní škola, která vysvědčení vystavila.

4. OZP (ZPS):

Pokud jsem osoba se zdravotním postižením, škrtnu na přihlášce ne.

Pokud nejsem osoba se zdravotním postižením, škrtnu na přihlášce ano.

5. Doporučení ke vzdělávání ve třídě samostatně zřízené pro žáky se specifickými vzdělávacími  potřebami

Doložím k přihlášce doporučení ze speciálně pedagogického centra (SPC), případně pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

Doporučení mi vydá to SPC, PPP v jehož evidenci jsem veden. Objednat se musím co nejdříve, lhůty pro objednání jsou většinou dlouhé. Do SPC si vezmu s sebou lékařské zprávy o svém zdravotním stavu a ostatní podklady, aby poradenský pracovník mohl posoudit moje vzdělávací potřeby.

6. Přihlášku se všemi dalšími přílohami donesu (pošlu) do školy.

7. Zápisový lístek vydává základní škola, kterou navštěvuji, pokud nejsem žákem ZŠ, požádám o vydání zápisového lístku krajský úřad podle místa trvalého bydliště.

 

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech: 736 633 460 (výchovná

poradkyně) nebo 545 128 734 (studijní referentka)

 

 

Vydání zápisového lístku

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud uchazeč není v příslušném školním roce žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek krajský úřad podle trvalého bydliště uchazeče. Uchazečům mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce. Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu. Formulář Plné moci je ke stažení na webových stránkách odboru školství Krajského úřadu.

Uchazeč může o zápisový lístek požádat osobně nebo zaslat písemnou žádost o jeho vydání poštou. Formulář písemné žádosti je ke stažení na webových stránkách odboru školství Krajského úřadu.

Zápisové lístky pro uchazeče s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji jsou

vydávány v pracovní dny:

pondělí a středa od 8:00 do 17:00h

úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00h

pátek od 8:00 do 14:00h

Odpovědní pracovníci odboru školství: Mgr. Ilona Javorská, PhDr. Lea Hanáková,

Mgr. Radek Pavlů, Mgr. Kateřina Pernicová

t. č.: 541 651 111

sídlo: budova Cejl 73, Brno

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Musíte předložit:

• zletilý uchazeč: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti uchazeče

• zákonný zástupce nezletilého uchazeče: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti zákonného zástupce uchazeče a rodný list nebo občanský průkaz nezletilého uchazeče

• zmocněnec: občanský průkaz a plnou moc včetně obou podpisů

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě na odboru školství Krajského úřadu bude žádost vyplněna na místě.

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:

Krajský úřad JMK

odbor školství

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 BRNO

 

Kontakty na některá Speciálně pedagogická centra a Pedagogicko psychologické poradny:

SPC pro žáky s tělesným postižením

*Rašelinová 9/11, Brno 628 00, tel: 544 211 547, 544 210 531, e-mail cpinova@integra.cz

* Kociánka 6, Brno 612 00, tel: 515 504 373, e-mail avea@centrum.cz

SPC pro žáky se zrakovým postižením

* Kamenomlýnská 2, Brno, 602 00, tel: 543 321 303, e-mail spc@sss-ou.cz

SPC pro žáky se souběžným postižením vadami

* Žižkova 27, Blansko 678 01, tel: 516 411 868, e-mail spc@blansko.net

SPC pro žáky s vadami řeči

*Veslařská 234, Brno 637 00, tel: 543 245 245, e-mail vr-veslarska@iol.cz

SPC pro žáky s vadami sluchu

* Novoměstská 21, Brno 621 00, tel: 541 226 090, e-mail spc@zsspbrno.cz

* Školní 3208, Kyjov 697 01, tel: 518 612 054, e-mail info@mszskyjov.cz

SPC pro žáky s mentálním postižením

* Husovická 14, Brno 614 00, tel: 545 241 414, e-mail spc.sekaninova@seznam.cz

* Ibsenova1, Brno 638 00, tel: 548 522 898, e-mail dolezelova@ibsenka.cz

SPC pro žáky s mentálním postižením

* Husova 574, Kyjov 697 01, tel: 518 612 803, e-mail spc.kyjov@tiscali.cz

SPC pro žáky s autismem a poruchami autistického spektra

* Štolcova16, Brno 618 00, tel: 548 424 061, e-mail spc@autistickaskola.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

* Zachova1, Brno 602 00, tel: 543 245 914-6, e-mail zachova@pppbrno.cz

* Kohoutova 4, Brno 613 00, tel: 545 233 379, 545 233 380, e-mail kohoutova@pppbrno

* Lomená 44, Brno 613 00, tel: 545 233 379, 545 233 380, e-mail lomena@pppbrno