Máme pro vás práci (aktivní)

OUPŠ Lomená, Brno a společnost ARX Invest a.s, Jarní 52, Brno
pro Vás připravili

pod záštitou prof. MUDr. Evy Češkové, CSc. (emeritní přednosta Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno)

PROJEKT

MÁME PRO VÁS PRÁCI

Nemáte práci?

Ocitli jste se v nepříznivé sociální situaci?

NABÍZÍME VÁM ZAMĚSTNÁNÍ

na zkrácený úvazek

PRO LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM - SCHIZOFRENIÍ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Sociální služba je realizovaná v rámci projektu „Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

CÍLOVÁ SKUPINA

Projekt je zaměřen na osoby postižené duševní

nemocí – schizofrenií, kterým tato nemoc přerušila přípravu na budoucí povolání tím, že jim neumožnila dokončit středoškolská či vysokoškolská studia, nebo krátce po vstupu do zaměstnání ukončila kariérní rozvoj a růst.

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Vytvořit 5 pracovních míst.

Vytvořit komplexní program podpůrných aktivit pro udržení se na trhu práce, který se skládá z motivačního a aktivačního semináře, odborného profesního kurzu a poradenských aktivit.

CHARAKTERISTIKA

Nabízíme poradenské a motivační aktivity, na které navazuje odborné vzdělání a zaměstnání u spolupracující organizace, která sídlí na ulici Jarní, Brno, kde se nachází i detašované výukové pracoviště žadatele.

Nabízíme zaškolení a pracovní využití v těchto oborech:

Máme pro Vás připraveny pracovní místa u společnosti ARX Invest a.s. po dobu 18-ti měsíců.

Naučíme Vás jak se orientovat v pracovně právních vztazích.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu

Tým supervizorů provede předvýběr vhodných kandidátů. Další krokem bude poskytnutí informací o projektu na 2 informativních schůzkách. V poslední fázi proběhne konečný výběr klientů do projektu. Se zájemci bude podepsána Dohoda o účasti v projektu.

Motivační a aktivační kurz

Skládá se z 2 kurzu. Kurz bude rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Náplní teoretické části bude seznámení se s právy a povinnostmi zaměstnance, povinnostmi zaměstnavatele, výhodami plynoucími z pracovního vztahu, získání základních informací, jak si práci hledat a následně udržet, porozumění a orientace v dokumentech zaměstnaneckého poměru (pracovní smlouvy, vnitřní řády, bezpečnostní předpisy, zaměstnanecké výhody aj).

V praktické části se budou řešit případové studie, proběhne cvičení na modelových situacích, hraní rolí apod. Součástí je rovněž práce s internetem jako pomocníkem při vyhledávání zaměstnání.

Kurz povede k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností, podpoře sebevědomí, sebeprezentaci. Kurz bude trvat celkem 35 vyučovacích hodin (5 hod. denně x 7 dnů)

Individuální podpora a poradenství

Individuální kontakt jednotlivých klientů se sociálním poradcem a psychiatrem.

Psychiatr ve spolupráci s klientem stanoví cíle a vytvoří individuální plán každého klienta.

Profesní vzdělávání údržbář/zahradník

Tato aktivita navazuje na Motivační a aktivační kurz a klienti budou školeni v kurzu pro údržbáře a zahradníky. Klienti, kteří úspěšně dokončí program, budou zaměstnaní u společnosti ARX Invest a.s.

Tvorba pracovních míst u společnosti ARX Invest a.s.

V rámci společnosti ARX Invest a.s. budou vytvořeny pracovní místa, na která budou umístěni zaměstnanci na zkrácený úvazek dle svých potřeb. Podporou budou také pravidelná každoměsíční skupinová setkání realizačního týmu a zaměstnanců z cílové skupiny zaměřená na řešení aktuálních obtíží, se kterými se potýkají zaměstnanci při výkonu práce u svých klientů.

Podporu budou zaměstnané osoby z řad cílové skupiny získávat také od vedoucího projektového týmu, který jejich činnost koordinuje a kontroluje její kvalitu. Odbornou garanci, především s důrazem na zdravotní stav osob zajišťují supervizoři projektu.

Kariérové poradenství a zprostředkování práce

Tato klíčová aktivita má podporovat především uplatnění se na volném trhu.

V rámci kariérového poradenství bude externí dodavatel s licencí od MPSV radit klientům v dalším pracovním uplatnění a klienti s ním mohou konzultovat jakékoliv problémy týkající se zaměstnání.

Dodavatel bude v posledních 6 měsících zajišťovat podporu klientů formou kontaktování vybraných vhodných zaměstnavatelů, asistencí při přípravě CV, motivačních dopisů, odpovědí na inzeráty, vyhledávání volných míst v rámci svých obchodních partnerů, doprovázet klienty k potenciálním zaměstnavatelům, posouzením předložených pracovněprávních dokumentů a poskytování zpětné vazby klientům.

KONTAKTY

Odborné učiliště a Praktická škola,

Lomená 44, 617 00 Brno

 

ARX Invest a.s.

Jarní 52, 614 00 Brno

Tel: č. +420 515 536 43

www.mameprovaspraci.cz

KDE NÁS NAJDETE

Jarní 50, 614 00 Brno-Maloměřice

 

Detašované pracoviště, kde se budou provádět veškerá školení a výkon pracovní činnosti

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Autobusem:

MHD autobus č. 64 nebo 74 ze Staré Osady, zastávka Jarní ČD.

Autem:

Ze Staré Osady dáte směrem k židenickým kasárnám, na světelné křižovatce odbočte doprava na ulici Rokytovu, která směřuje na Vinohrady. Po 300 metrech od křižovatky se dáte z této hlavní cesty doleva a pokračujete stále rovně do mírného kopce, až se před vámi po pravé straně objeví komplex administrativních budov.